Przetargi i zamówienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLIŃCU

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą: 42-700 Lubliniec , ul. Niegolewskich 5 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 , karta mapy nr 5 Lubliniec , działka 1809/14 o powierzchni 1,8632 ha, dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu księga wieczysta nr KW CZ1L/00052703/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa , a Sprzedającemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku . Nieruchomość jest wolna od obciążeń o charakterze rzeczowym. Na nieruchomości znajduje się : budynek stacji paliw, budynek stacji obsługi, drogi i place, wiaty magazynowe, zbiorniki paliw, linia kablowa telefoniczna, sieć kablowa niskiego napięcia, ogrodzenie, utwardzony parking, instalacje wodno-kanalizacyjne.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie PKS w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 , pokój numer 108, na zasadach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (DZ. U. z 2007 r., nr 27, poz. 177 z późn. zm.) .

Cena wywoławcza netto wynosi 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100), minimalne postąpienie wynosi 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem udział w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 290. 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. Nr 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395 z dopiskiem „przetarg – Lubliniec” w rubryce „tytułem” na przelewie , w terminie do godziny 9:00 dnia 18 maja 2018r.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni okazać do wglądu prowadzącemu przetarg dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego wadium wraz z aktualnym wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli w zakresie objętym przetargiem.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia 18 maja 2018 r. w każdym dniu roboczym od 8.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Galiosem tel. 698 623 611.

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec